• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Marine Science

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Marine Science)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Marine Science)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานเอกชน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนงานต่างๆ ในบริษัทเอกชน ผู้จัดการฟาร์ม พนักงานดูแลอะควาเรียม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และอื่นๆ

งานราชการ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ สังกัดกรมประมง สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล และอื่นๆ

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล และอื่นๆ

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. นิเวศวิทยาทางทะเล

2. นิเวศวิทยาแนวปะการัง

3. ระบบนิเวศหญ้าทะเล

4. กลุ่มสมุทรศาสตร์

5. มลพิษในทะเลและชายฝั่ง

6. ภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

7. การดำน้ำลึก

8. ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

9. ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์ปูน้ำเค็ม

10. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน

6.ลักษณะการเรียนการสอน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติบนการนำความรู้พื้นฐานทฤษฎีมาปรับใช้ได้จริง

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิต

2. ปวช. แผนการเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม       
12. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)