• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Resources and Environmental Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Resources and Environmental Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Resources and Environmental Management)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

2. ตำแหน่งงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและสัตว์พืชหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย  

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. ธุรกิจส่วนตัว

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. นิเวศวิทยา      

2. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. การป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษ

5. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

6. การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ

7. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

8. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

9. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6.ลักษณะการเรียนการสอน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง / การใช้ประโยชน์จากของเสีย / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิตศิลป์-คณิตหรือเทียบเท่า

2. ปวช.สาขาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม