• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล