• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Fishery Management and Aquatic Business

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Fishery Management and Aquatic Business)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Fishery Management and Aquatic Business)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หน่วยงานราชการ :

- นักวิชาการ/นักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมประมง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  กรมการพัฒนาชุมชน  กรมอุทยานฯ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานเอกชน :

- นักวิชาการ/นักส่งเสริมการตลาด/พนักงานขายในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสัตว์น้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

- นักวิชาการ/พนักงาน ประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจการค้าทั่วไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว:

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

- ธุรกิจจำหน่ายสินค้าทั่วไป

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 

1. การจัดการประมง

2. การจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ

3. หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ

4. หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ

5. โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจสัตว์น้ำ

6. การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม

7. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

8. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

9. เศรษฐศาสตร์ประมง

10. การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

6.ลักษณะการเรียนการสอน

ศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ

- การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแบบแผนการจัดการประมง

- นโยบาย มาตรการ กฎหมายและระเบียบ ที่ใช้ในการจัดการประมง

- เศรษฐศาสตร์ประมงและชีววิทยาการประมงเพื่อการจัดการ

- การส่งเสริมประมงและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตว์น้ำ

- การบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ และการจัดการธุรกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิตศิลป์-คำนวณหรือเทียบเท่า

2. ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม      
12. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)  << คลิกเลย