• ภาษาไทย
    • English

ลงทะเบียนอบรมมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดการอบรมมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  โดยมีระยะเวลาการอบรม หัวข้อละ 6 ชั่วโมง (รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
3. ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะอบรม เพื่อสะสมผลการเรียนในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และผู้สนใจร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม หัวข้อละ 250 บาท 

ผู้สนในสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ >>   08-754-4949, 08-1677-5908 และ 08-7542-4141

สมัครออนไลน์ได้จากลิ้งค์การลงทะเบียนอบรม >>   https://forms.gle/T5WuUVhBmNnxv6iR9