• ภาษาไทย
  • English

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563                

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์      

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓)       

 6. เอกสารแนบท้าย 1 สายวิชาการ        

 7. เอกสารแนบท้าย 2 สายสนับสนุน        

 8. เอกสารแนบท้าย 3 สายบริหาร          

 9. เอกสารแนบท้าย 4 พจนานุกรมอธิบายสมรรถนะ       

 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ     

 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่งานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    

 12. เกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     

 13. แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 กลยุทธ 4 มาตรการ 4.1 - 4.4      

 14. การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานกำหนด รอบการประเมิน 1 มีนาคม 2567 -31 สิงหาคม 2567     (29/03/2567 เวลา 15.00 น.)