• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรงานบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Saowarat Sangsrijan
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
TEL               : 8300
EMAIL          : saowarat.m@rmutsv.ac.th, manoprang@windowslive.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Krittiyaporn   Boondech
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
TEL               : 8310

EMAIL          : krittiyaporn.p@rmutsv.ac.th  , k_janzza@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางศิริมา กรุงแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Sirima  Krungkaew
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
TEL               : 8310
EMAIL          :  sirima.t@rmutsv.ac.th  , sima_2528@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางณปภัช เมืองแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Napapat   Meuengkaeo
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
TEL               : 8310
EMAIL          : napapat.s@rmutsv.ac.th , geno_za@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวปรีดา คงประสม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Preeda   Kongprasom
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
TEL               : 8302
EMAIL          : preeda.ko@rmutsv.ac.th ,   kongprasom@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Thanyaret   Saelim
ตำแหน่ง        : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL               : 8302
EMAIL          : thanyaret.s@rmutsv.ac.th , numai-27@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kanokwan Juhong
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
TEL               : 8310
EMAIL          : kanokwan.ju@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวเนตรนภา สุจริต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss Netnapa Sutjarit
ตำแหน่ง        :  นักวิชาการประมง
TEL               :  -

EMAIL          : netnapa.s@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร : หน่วยวิสาหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

  ชื่อ-สกุล             : นายสมโชค เฝ้าทอง
  ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Somchok Foothong
ตำแหน่ง        : ช่างเทคนิค
  TEL               : -
  EMAIL          : somchok.f@rmutsv.ac.th
  Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางปรียภัสสร์  จันทร์ย่อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Preeyaphat  Janyong
ตำแหน่ง        :  นักวิชาการประมง
TEL               : -

EMAIL          : preeyaphat.j@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

  ชื่อ-สกุล                : นายประสาน  สวัสดิ์ภิรมย์
  ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
  ตำแหน่ง        : พนักงานประมงพื้นฐาน
  TEL               : -
  EMAIL          : @rmutsv.ac.th
  Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายธวัชชัย  แสงจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
ตำแหน่ง        : พนักงานประมงพื้นฐาน
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด