• ภาษาไทย
    • English

นางสาวศุภรัตน์ คงโอ

 

 

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) :            นางสาวศุภรัตน์   คงโอ

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) :        Miss. Supparat   Kongoh

ตำแหน่งปัจจุบัน :                     นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

ภาระหน้าที่ :                           ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประวัติการศึกษา:                     วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

IP-Phone:                              8308

E- mail:                                 supparat.kongoh@hotmail.com

เว็บไซต์สาขา                           http://ms.fishtech.rmutsv.ac.th

งานวิจัย:                                 -