• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ : งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางวลัยพร สงเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Walaiporn   Songsen
ตำแหน่ง        :  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
TEL               :  8306
EMAIL          : walaiporn.d@rmutsv.ac.th , Shea190721@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Arthit   Duankate
ตำแหน่ง        : นักวิชาการศึกษา
TEL               : 8306

EMAIL          : athit.d@rmutsv.ac.th , arthitduankate@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด