• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจุรีรัตน์   คงอ่อนศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Jureerat   Kongonsri
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
TEL               : -
EMAIL          : jureerat.k@rmutsv.ac.th,  kongonsri@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวกัญจน์กมล   กลิ่นหอม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kankamon   Klinhom
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -

EMAIL          : kankomon.k@rmutsv.ac.th, nukan17lovely@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางปิยวรรณ   ชูพูล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Piyawan   Choopul
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : piyawan.ka@rmutsv.ac.th, k_piyawan24@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ข้อมูลบุคลากร : นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวสดศรี  อุ้ยกิ้ม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Sodsri  Auykim
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : sodsri.a@rmutsv.ac.th , ssuykim1@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวเอื้ออารี  บุญช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Auraree Boonchuay
ตำแหน่ง        :  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -

EMAIL          : auraree.p@rmutsv.ac.th , Yen475@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวปราณี  อยู่เด็น
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Pranee Yuden
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
TEL               : -
EMAIL          : pranee.y@rmutsv.ac.th, putorn_068@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวศุภรัตน์  คงโอ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Supparat  Kong-oh
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
TEL               : 086-266-6921
EMAIL          : supparat.k@rmutsv.ac.th, kong_oh@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาววารีรัตน์  ขุนทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Wareerat  Khuntong
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
TEL               : -
EMAIL          : wareerat.k@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวหทัยทิพย์  ทองด้วง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Hathaitip Tongdoung
ตำแหน่ง        :  นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
TEL               : -

EMAIL          : hathaitip.t@rmutsv.ac.th, sinesine.tongdoung@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด