• ภาษาไทย
    • English

หน่วยฝึกงานและสหกิจ

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 


 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 


 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

  1. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                       
  2. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์                                                                                                                                                                                                                            
  3. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ

 


 

แบบฟอร์มฝึกงาน


 

แบบฟอร์มสำหรับสาขา


 

แบบฟอร์มประเมินสำหรับสถานประกอบการ


 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์นิเทศ

  1. สำหรับอาจารย์นิเทศงาน                                                                                                                                                                                                                                     
  2. ประวัติ