• ภาษาไทย
    • English

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2559

 


 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน                                                                                                                                                                     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  :  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร