• ภาษาไทย
    • English

หน่วยพัสดุ

                                           

  • แบบฟอร์มใบเสนอขอจัดซื้อ/จัดจ้าง             (.pdf)   หรือ   (.xls)       (Upload 15/01/2563)                                                                                                                                            

  • แบบฟอร์มใบเสนอขอซ่อมครุภัณฑ์              (.pdf)   หรือ   (.xls)       (Upload 15/01/2563)                                                                                                                                                        

  • แบบฟอร์มใบเสนอราคา (บริษัท/ห้าง/ร้าน)     (.pdf)   หรือ   (.doc)      (Upload 14/01/2563)                                                                                                                                                       

  • แบบฟอร์มใบเสนอราคา (นาย/นาง/นางสาว)   (.pdf)  หรือ  (.doc)       (Upload 14/01/2563)                                                                                                                                                                                          

  • แบบฟอร์มใบส่งมอบงานจ้าง                    (.pdf)  หรือ   (.doc)                                                                                                                                                                                                                                                      

  • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                                                                                                 

  • รายละเอียดงบประมาณการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563      (Upload 12/03/2563)