• ภาษาไทย
    • English

ระบบสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ระบบสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (รวมทุกตัวชี้วัด)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

กรอกข้อมูลแบบแยกตัวชี้วัดและแนบไฟล์เอกสาร

►► ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ค่าเป้าหมาย : 25 

►► ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ค่าเป้าหมาย : 2

กรอกข้อมูล     

 

►► ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART TEACHER ค่าเป้าหมาย : 15 

►► ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่าเป้าหมาย : 90

►► ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ ค่าเป้าหมาย : 70

►► ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเป้าหมาย : 60

►► ตัวชี้วัดที่ 34 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ค่าเป้าหมาย : 60

►► ตัวชี้วัดที่ 35 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเป้าหมาย : 60

กรอกข้อมูล       

 

►► ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่าเป้าหมาย : 90

กรอกข้อมูล       

 

►► ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ค่าเป้าหมาย : 30 

►► ตัวชี้วัดที่ 11 : ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10

กรอกข้อมูล     

 

►► ตัวชี้วัดที่ 9 : จำนวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน ค่าเป้าหมาย : 15

กรอกข้อมูล       

 

►► ตัวชี้วัดที่ 22 : ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่าเป้าหมาย : คะแนนการวัดคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

กรอกข้อมูล       

 

►► ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น อย่างน้อย 1 ด้าน ค่าเป้าหมาย : 45

กรอกข้อมูล    

 

►► ตัวชี้วัดที่ 24 : ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย : 10

กรอกข้อมูล    

 

►► ตัวชี้วัดที่ 25 : ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย : 10

กรอกข้อมูล  

 

►► ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย : 5

►► ตัวชี้วัดที่ 27 : จำนวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม ค่าเป้าหมาย : 3

กรอกข้อมูล  

 

►► ตัวชี้วัดที่ 29 : จำนวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus ค่าเป้าหมาย : 6

กรอกข้อมูล  

 

►► ตัวชี้วัดที่ 33 : จำนวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ค่าเป้าหมาย : 5

กรอกข้อมูล