• ภาษาไทย
    • English

ข่าววิจัยและสัมมนา

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรฯ ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

ประกาศ : หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในประเทศ พ.ศ.

ประกาศรับสมัครทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท

ประกาศรับสมัครทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ระดับปริญญาโท   < คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม