• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาเทคโนโลยีการประมง

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr.Worawut koedprang
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง , อาจารย์
TEL               : 8350 (IP phone)
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, worawut2000@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Thongchai Nitiratsuwan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , nitiratsuwan@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Kritsada Phramchuam
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Krit640@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ภูมี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Preeda Phumee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : preeda.ph@rmutsv.ac.th , ppreeda2@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Apirak Songrak
ตำแหน่ง        : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , songrak@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dumrong Lohalaksanadech
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , dumronglo@yahoo.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Kosin Pattanamanee
ตำแหน่ง        : รักษาการรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Kosin65@hotmail.com , Kosin65@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Manoch Khumjaruan
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Auskom@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Watthana Watthakun
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , wattanakul67@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Rattanaporn Anantasuk
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , a.rattanaporn@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 
 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร.วิกิจ ผินรับ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Wikit Phinrub
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, wikit_ph@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Supatcha Chooseanjaew
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , sumarine2545@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายปรีดา เกิดสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Preeda Kirdsook
ตำแหน่ง        : ผอ.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , pkirdsook@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นายสุชาติ แดงหนองหิน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Suchart Danghnonghin
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : suchart.d@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kansinee Panwanitdumrong
ตำแหน่ง        : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : -
EMAIL          : kansinee.p@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายอุทร เจริญเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Uton Charoendat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , aonuton@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด