• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจุรีรัตน์   คงอ่อนศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Jureerat   Kongonsri
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th,  kongonsri@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวกัญจน์กมล   กลิ่นหอม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kankamon   Klinhom
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th, nukan17lovely@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวปุญชรัสมิ์   แสงศรีจันทร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Puncharat   Saengsrichan
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, City_mac8120@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางปิยวรรณ   ชูพูล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Piyawan   Choopul
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยประกันคุณภาพ)
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, k_piyawan24@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวรัชนี  นาคช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Ratchanee  Nakchuay
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยประกันคุณภาพ)
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th,   Ratchanee07@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด