• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจุรีรัตน์   คงอ่อนศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Jureerat   Kongonsri
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
TEL               : -
EMAIL          : jureerat.k@rmutsv.ac.th,  kongonsri@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวกัญจน์กมล   กลิ่นหอม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kankamon   Klinhom
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -

EMAIL          : kankomon.k@rmutsv.ac.th, nukan17lovely@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวปุญชรัสมิ์   แสงศรีจันทร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Puncharat   Saengsrichan
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : uraiwan.sa@rmutsv.ac.th, City_mac8120@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางปิยวรรณ   ชูพูล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Piyawan   Choopul
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
TEL               : -
EMAIL          : piyawan.ka@rmutsv.ac.th, k_piyawan24@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวรัชนี  นาคช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Ratchanee  Nakchuay
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยประกันคุณภาพ)
TEL               : -
EMAIL          : ratchanee.n@rmutsv.ac.th,   Ratchanee07@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวสดศรี  อุ้ยกิ้ม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Sodsri  Auykim
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : sodsri.a@rmutsv.ac.th , ssuykim1@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวเอื้ออารี  บุญช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Auraree Boonchuay
ตำแหน่ง        :  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Yen475@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวปราณี  อยู่เด็น
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมง
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, putorn_068@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวศุภรัตน์  คงโอ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
TEL               : -
EMAIL          : supparat.k@rmutsv.ac.th, kong_oh@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาววารีรัตน์  ขุนทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.
ตำแหน่ง        : นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาสิ่งแวดล้อม
TEL               : -
EMAIL          : wareerat.k@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวหทัยทิพย์  ทองด้วง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.
ตำแหน่ง        :  นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
TEL               : -

EMAIL          : hathaitip.t@rmutsv.ac.th, sinesine.tongdoung@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

  ชื่อ-สกุล             : นายธนาพงศ์  แก้วส่งเเสง
  ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
ตำแหน่ง        : นักวิชาการประมง
  TEL               : -
  EMAIL          : tanapong.k@rmutsv.ac.th, tanapong.k@hotmail.com
  Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางปรียภัสสร์  จันทร์ย่อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs.
ตำแหน่ง        :  นักวิชาการประมง
TEL               : -

EMAIL          : preeyaphat.j@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

  ชื่อ-สกุล                : นายประสาน  สวัสดิ์ภิรมย์
  ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
  ตำแหน่ง        : พนักงานประมงพื้นฐาน
  TEL               : -
  EMAIL          : @rmutsv.ac.th
  Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายธวัชชัย  แสงจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
ตำแหน่ง        : พนักงานประมงพื้นฐาน
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด


 

  ชื่อ-สกุล             : นายยงยุทธ  จงริน
  ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
ตำแหน่ง        : พนักงานประมงพื้นฐาน
  TEL               : -
  EMAIL          : @rmutsv.ac.th 
  Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นายเรวัตร  นาพอ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.
ตำแหน่ง        :  พนักงานประมงพื้นฐาน
TEL               : -

EMAIL          : rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด