• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรงานบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Saowarat Sangsrijan
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (บุคลากร)
TEL               : -
EMAIL          : saowarat.m@rmutsv.ac.th, manoprang@windowslive.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Krittiyaporn   Boondech
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th, k_janzza@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางศิริมา กรุงแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Sirima  Krungkaew
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, sima_2528@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวณปภัช ศรีจันทร์ทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Napapat   Srichantong
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, geno_za@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวปรีดา คงประสม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Preeda   Kongprasom
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th,   kongprasom@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Thanyaret   Saelim
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, numai-27@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Kanokwan Juhong
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารสนเทศ)
TEL               : -
EMAIL          :  kanokwan.ju@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด