• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : นายนิคม  อ่อนสี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.Nikom Onsri
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , bozo_sky@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Prof. Dr. Suwat Tanyaros
ตำแหน่ง        : ศาสตราจารย์  , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , stanyaros@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Patchara Pedpradab
ตำแหน่ง        : รองศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          :  @rmutsv.ac.th , ppedpradab@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Prasert  Tongnunui
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
TEL               : -
EMAIL          :  @rmutsv.ac.th , Prasert65@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Sittichoke  Janyong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองอธิการบดี
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, Janyong710@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ  สุดทองคง
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Dr. Chanyut  Sudtongkong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th,  chanyuts@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ  วิรัชวงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Porntep  Wirachwong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 
EMAIL          : @rmutsv.ac.th,  thep1969@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Dr. Woraporn  Tarangkoon
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , mam_tarangkoon@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด