• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

  

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย

prasert65@hotmail.com

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

                                                                                                                                                                        

         ผศ.สุนันทา  ข้องสาย                                                                              ผศ.ดร.ปรีดา  ภูมี                                                                                    ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต

        Ta047@hotmail.com                                                                          preeda.ph@rmutsv.ac.th                                                                        s_chutinut47@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                                                                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                              รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

                                                                                                               

                                                                                                            อาจารย์เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง

                                                                                                            chouyruang@hotmail.com

                                                                                                              หัวหน้าสำนักงานคณบดี