• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : นางจันทรา  อุ้ยเอ้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Janta Uieng
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, N_juntra@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Sunanta Khongsai
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Ta047@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฑิตา โรจน์ประศาสน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Natthita Rojchanoprasart
ตำแหน่ง        : รองศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , natthita@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Malinee Chinnanon
ตำแหน่ง        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Nee_ice@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษมี  วิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Luksamee Vittaya
ตำแหน่ง        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , nokluksamee@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.Tanayt Sinprachim
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Tanayt65@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร. สุดคนึง ณ ระนอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Sutkanung  Na ranong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , sutkanung@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางอนันตนิจ  ชุมศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs.Anantanit  Chumsri
ตำแหน่ง        : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , anantanit@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวนิภาพร ช่วยธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Nipaporn Chuaytanee
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , namritpy@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวอารีรัตน์ ว่องก๊ก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Areerat  Vongkok
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Vongkok@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 
 

 

ชื่อ-สกุล             : นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Narit  Klompong
ตำแหน่ง        : อาจารย์  (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, Klompong_rit@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด