Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

 

ประจำปี 2560

 • ครั้งที่ 1/2560                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 2/2560                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 3/2560

 

ประจำปี 2559    

 • ครั้งที่ 1/2559                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 2/2559                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 3/2559                                                                                                                                                                                                                                              
 • ครั้งที่ 4/2559                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 5/2559                                                                                                                                                                                                                                                              
 • ครั้งที่ 6/2559                                                                                                                                                                                                                                                  
 • ครั้งที่ 7/2559                                                                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่ 8/2559     

 

ประจำปี 2558  

 • ครั้งที่ 1/2558                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 2/2558                                                                                                                                                                                                                                                
 • ครั้งที่ 3/2558                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 4/2558                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 5/2558

 

​ประจำปี  2557

 • ครั้งที่ 1/2557                                                                                                                                                                                                                       
 • ครั่งที่ 2/2557   ​                                                                                                                                                                                                                                       
 • ครั้งที่ 3/2557                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 4/2557

 

​ประจำปี  2556

 • ครั้งที่ 1/2556                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 2/2556                                                                                                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่ 3/2556                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 4/2556                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 5/2556                                                                                                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่ 6/2556                                                                                                                                                                                                                                                  
 • ครั้งที่ 7/2556

 

ประจำปี  2555

 • ครั้งที่  1/2555                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่  2/2555                                                                                                                                                                                                                 
 • ครั้งที่  3/2555                                                                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่  4/2555                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่  5/2555