• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

   ระบบสารสนเทศนักศึกษา                                                                                                                                       

          

 

  ข้อมูลนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

หน่วยทะเบียนและวัดผล            ปฏิทินการศึกษา             เอกสาร/คำร้อง              กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)                                                                                                                                                                                                       ​

  สื่อสิ่งพิมพ์/กิจกรรม                                                                                                                                                 

จุลสารราชมงคลศรีวิชัย       ข่าวจากหนังสือพิมพ์       ศรีนาคร ศรีวิชัย        สื่อวีดีทัศน์       เชิดชูคนเก่ง มทร.ศรีวิชัย