• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Amornrat  Angajchariya
ตำแหน่ง        :  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ , อาจารย์
TEL               :  -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Tamornrat1975@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริยา  ฉลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Chakhriya  Chalad
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , cchakhriya@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Tasanapa  Wongsanansin
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, w_tassnapa@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายอาคม  ขัดฝั้น
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Akhom  Khatfan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, AKhom.k@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด