• ภาษาไทย
    • English

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

ลำดับ รายการ
1

แบบกรอกภาระงาน      21-8-62 : 15.00 น.

2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด  
     ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด 20% (สายวิชาการ).pdf          จากการประชุมวันที่ 27 กันยายน 2562
     ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด 20% (สายวิชาการ).xlsx          จากการประชุมวันที่ 27 กันยายน 2562