• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการประมง

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเทคโนโลยีการประมงชื่อ-สกุล           : นายวรวุฒิ  เกิดปราง
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assoc. Prof. Dr. Worawut Koedprang
ตำแหน่ง      : รองศาสตราจารย์, หัวหน้าสาขา
TEL           : 
EMAIL        : @rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายวรวุฒิ  เกิดปราง
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assoc. Prof. Dr. Worawut Koedprang
ตำแหน่ง      : รองศาสตราจารย์, หัวหน้าสาขา
TEL           : 
EMAIL        : @rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : ดร.ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assoc. Prof. Dr. Thongchai Nitiratsuwan
ตำแหน่ง      : รองศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : @rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายดำรงค์  โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dumrong Lohalakeanadech
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายกฤษฎา  พราหม์ชูเอม
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assoc. Prof. Dr. Thongchai Nitiratsuwan
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           :
EMAIL        : @rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายโกสินทร์  พัฒนมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Kosin Pattanamance
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : ดร.ปรีดา  ภูมี
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr. Preeda Phumee
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           :
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายมาโนช  ขำเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Manoch Khumjaroan
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           :ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr. Apirak Songrak
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           :
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายวัฒนา  วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Watthana Watthanakun
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           :
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นางสาวรัตนาพร  อนันตสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Rattanaporn Anantasuk
ตำแหน่ง      : อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายปรีดา  เกิดสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Preeda Kirdsook
ตำแหน่ง      : อาจารย์
TEL           : -
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : ดร.สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr. Supatcha Chooseangjaew
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
TEL           : -
EMAIL        : @rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : ดร.วิกิจ  ผินรับ
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Manoch  Khumjaroan
ตำแหน่ง      : อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายสุชาติ  แดงหนองหิน
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Suchart Danghnonghin
ตำแหน่ง      : อาจารย์
TEL           :-
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นางสาวกันย์สินี  พันธ์วนิชดำรง
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss. Kansinee Panwanitdumrong
ตำแหน่ง      : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศใต้หวัน)
TEL           :-
EMAIL        : preeda.ph@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล           : นายอุทร  เจริญเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Uton Charoendat
ตำแหน่ง      : อาจารย์
TEL           : 
EMAIL        : test@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด