• ภาษาไทย
    • English

ประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาฯ

 

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับมอบหมายจากรองอธิการวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ภายใต้เครือข่าย TrangUnet ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง และจังหวัดฝั่งอันดามันโดยการรวมการจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรของจังหวัดและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โอกาสนี้ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ภายใต้เครือข่าย TrangUnet เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดฝั่งอันดามัน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS