• ภาษาไทย
    • English

Workshop การสร้างเครื่องมือวิจัย

 

ฝ่ายให้คำปรึกษาการกำหนดเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จัด Workshop เรื่อง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พล.1207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS