• ภาษาไทย
    • English

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

 

คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้จัดการ CSR ฟาร์มสัตว์น้ำภาคใต้ตอนล่าง ซีพีเอฟ ตัวแทนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ) มอบอาหารสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิจัย และ ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS