• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และกล่าวเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการศึกษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS