• ภาษาไทย
    • English

ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง

 

วันที่สองของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Marine Science Camp ครั้งที่ 3 ตอน Save The Sea น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง, การฝึกปฏิบัติการ “การจำแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน”, กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง, ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ  อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS