• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

 

ผศ.นุชนาฎ นิลออ , ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ , ดร.วิกิจ ผินรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดการขยะ” และ “ธนาคารปูม้า” แก่นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS