• ภาษาไทย
    • English

การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และคณะทีมงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ฯ  ได้ลงพื้นที่ บ้านแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ อบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ โดนได้ สอนวิธีการเลี้ยงรูปแบต่างๆ และการแปรรูป 3 ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS