• ภาษาไทย
    • English

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ นครฟาร์ม

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ นครฟาร์ม บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัด  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS