• ภาษาไทย
    • English

ประเมินโครงการชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการประเมินโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค (ภาคใต้) ประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรมปี 2561 ของชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม จากนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา        

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS