• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีหมักดอง

ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง นำนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีหมักดอง สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและการประกอบการทำอาหารหมักดองพื้นบ้าน ณ ศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สถานประกอบการ “นายหารกุ้งส้ม” อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตามลำดับ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS