• ภาษาไทย
    • English

Aquaculture run ปี 1 ครั้งที่ 1

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการเดินวิ่งรักษ์หาดราชมงคล “Aquaculture run” ปี 1 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารกีฬาราชมงคล มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งรักษ์หาดราชมงคล จะเป็นการวิ่งระยะทางไป-กลับทั้งหมด 7 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดราชมงคล ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดราชมงคล เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยการวิ่งออกกำลังกาย และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทัศนียภาพที่สวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และในการวิ่งครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และ 6 มีนาคม 2562

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS