• ภาษาไทย
    • English

อนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นใต้

สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า นิทรรศการ มีการสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันภาษาถิ่นใต้ มีวงกลองยาวสร้างความครืนเครงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS