• ภาษาไทย
    • English

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ติดตาม Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/