• ภาษาไทย
    • English

ดูงานการตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.อุทร เจริญเดช อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมงนำนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR ณ ห้องปฏิบัติการตรวจโรคสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรภา ชนะกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ขอขอบคุณอาคม สิงหบุญ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และคุณจิรภา ชนะกุล ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/