• ภาษาไทย
    • English

STEM EDUCATION (วันแรก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ STEM EDUCATION" ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวังวิเศษ โดยนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การประดิษฐ์กระถาง DIY จากเถาน้ำมันปาล์ม วิทยากร อ.เตือนใจ ปิยัง อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2.การศึกษาโครโมโซมของสัตว์น้ำ วิทยากร ผ.ศ.วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง 3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิทยากร ผ.ศ สุนันทา ข้องสาย และมอเตอร์อย่างง่าย วิทยากร ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/