• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงาน บริษัทโชคถาวรฟาร์ม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.วัฒนา วัฒนกุล ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และ อาจารย์อุทร เจริญเดช อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าอบรมในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง เรื่องการเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุบาลกุ้งทะเล ณ บริษัทโชคถาวรฟาร์ม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณประชาศักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการอนุบาลลูกกุ้ง เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง