• ภาษาไทย
    • English

Dr.Mutsuaki Suzuki

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจาก Dr. Mutsuaki Suzuki ผู้อำนวยการ NIG INNOVATION จากประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง “Access and Benefit-Sharing about Genetic Resources” โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายพิเศษพร้อมกับอาจารย์ในคณะฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง