• ภาษาไทย
    • English

Pre-Audit

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (Pre-Audit) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทวนสอบผลการประเมินผลเอง (SAR) ก่อนรับการตรวจประเมินฯ และเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” ณ ห้อง พล. 1204 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง