Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประเพณีข้าวลาซัง โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บข้าว การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสาขาต่างๆ การแข่งขันแปรรูปอาหารจากข้าวเม่า การประกวดธิดาลาซัง การแข่งขันประกวดร้องเพลง อีกทั้งได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้านร่วมบอกเล่าพิธีเกี่ยวกับข้าวลาซัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง