• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผศ.วัฒนา วัฒนกุล และอาจารย์สุชาติ แดงหนองหิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง นำนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทบ้านสาหร่ายขนนก อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เกี่ยวกับการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มัณฑนา นวลเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่