• ภาษาไทย
    • English

อบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการทำขนมจีบปูและการทำขนมผูกรักไส้ปลา ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในตำบลบ่อหิน จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการฝึกอาชีพ และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง ม.9 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง  #Gallery   #Fanpage