• ภาษาไทย
    • English

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

เบอร์โทรศัพท์ : 

อีเมล์ :

เว็บไซต์สาขา/หน่วยงาน : http://fp.fishtech.rmutsv.ac.th

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2539 โดยใช้ชื่อหลักสูตร อุตสาหกรรมประมงภายใต้การดูแลของสาขาอุตสาหกรรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 สาขาอุตสาหกรรมประมง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง  และปรับหลักสูตรอุตสาหกรรมประมง เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาiเพื่อให้การเรียนการสอนรองรับการผลิตบุคลากรที่มีความกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น และยังเป็นการขยายความช่วยเหลือสังคมของสาขาให้ครอบคลุมทุกสาขาของอุตสาหกรรมอาหารไม่จำกัดเฉพาะด้านประมงเพียงอย่างเดียว บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารสามารถเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์   ผักและผลไม้  และหน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้บัณฑิตสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  หรือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง