• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 

อีเมล์ :

เว็บไซต์สาขา/หน่วยงาน : http://ps.fishtech.rmutsv.ac.th

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163ง หน้า 13 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคแปด มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 17 (2)(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน(สายวิชาการ) และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสาขาใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 สาขา ดังต่อไปนี้ 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1.1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553