• ภาษาไทย
    • English

แผ่นพับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

 

1.  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

2.  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

 

3.  สาขาวิชาการจัดการและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

 

4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

5.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร